Everöd 2005-03-01

Tillämplighet
Everöds RC Hobbys Allmänna försäljningsvillkor och prislista gäller från och med på Everöds RC Hobbys hemsida angivet datum och ersätter tidigare av Everöds RC Hobby publicerade försäljningsvillkor. Varorna som presenteras genom Everöds RC Hobbys hemsida utgör Everöds RC Hobbys ordinarie sortiment. Vid eventuell skillnad mellan villkor, produktinformation eller priser angivna på Everöds RC Hobbys hemsida och i övriga publikationer har hemsidans företräde.

Pris och Betalning
Priserna på Everöds RC Hobbys hemsida uppdateras i realtid.  Priserna är angivna i svenska kronor. Everöds RC Hobby äger rätt att ändra priser utan föregående avisering. Mellan Everöds RC Hobby och kund gäller avtalat pris om inget annat särskilt avtalats. För privatpersoner sker försäljning mot postförskott (max 10 000 kr inkl moms vid kontant betalning, max 50 000 kr inkl moms vid postväxelbetalning. Försäljning till företag sker efter särskild kreditprövning mot faktura som förfaller till betalning tio (10) dagar från fakturadatum. Vid ej godkänd kreditprövning gäller samma regler som för privatperson. Försäljning till börsnoterade företag, stat, kommun och landsting sker som regel mot faktura som förfaller till betalning trettio (30) dagar från fakturadatum. 
För försäljning till omyndig eller underårig krävs målsmans skriftliga godkännande.
Vid betalningsdröjsmål utgår årlig dröjsmålsränta på utestående belopp med åtta (8) % plus gällande referensränta (tidigare diskontot) från förfallodagen. Ej utlösta paket debiteras en avgift om f n 250 kr plus moms.

Fraktkostnad
Beräknas enligt postens gällande prislista.

Återköp
Vad gäller konsuments rätt till återköp, dvs ångerrätt, se nedan under avsnittet ”Konsuments (privatpersons) ångerrätt vid distansavtal”. För vara ur ordinarie sortimentet vars originalförpackning och i förekommande fall diskett/cd-konvolut, ej brutits eller på annat sätt skadats, accepterar Everöds RC Hobby återköp under tio dagar från fakturadatum. Varor där originalförpackningen förstörts/försvunnit, komponenter saknas och/eller när varan är använd återköpes ej. Återköp accepteras ej heller för programvaror, bild- eller ljudupptagningar vars plombering/försegling (med försegling avses även teknisk plombering, t ex serienummer) brutits eller för varor specialbeställda för kunds räkning. Datorer/handdatorer och liknande produkter (ex vis mobiltelefoner) vars plombering brutits och/eller operativsystemet startats återköpes ej.

Vid återköp skall kund ersätta Everöds RC Hobbys fraktkostnader. Överstiger återköpets värde 1000 kr exklusive moms utgår en återköpsavgift om f n 250 kr plus moms. Fraktkostnad och återköpsavgift belastar kundens tillgodohavande hos Everöds RC Hobby eller faktureras separat.

Vid återköp skall kund kontakta Everöds RC Hobbys telefon 0417-313 38, e-post till  order@everodrc.se.
Återköpet är godkänt först när Everöds RC Hobby mottagit och kontrollerat varan och funnit den vara av insänd i enlighet med ovanstående villkor.

Outlöst försändelse
För försändelse som ej lösts ut utan gått i retur till Everöds RC Hobby debiteras en avgift om f n 250 kr plus moms för att täcka Everöds RC Hobbys transport- och administrationskostnader.

Konsuments (privatperson) ångerrätt vid distansavtal
Konsument har på sätt lag om konsumentskydd vid distansavtal mm närmare anger, i vissa fall rätt att frånträda ett köp genom att till Everöds RC Hobbylämna eller sända ett meddelande om detta inom 14 dagar från den dag konsumenten tog emot varan eller en väsentlig del av denna. Ångerrätten gäller dock inte datorprogram, ljud- och bildupptagningar då förseglingen/plomberingen brutits. Med försegling avses även teknisk plombering (t ex serienummer). Ångerrätt gäller endast om varan med originalförpackning är i väsentligen oförändrat skick. Ångerrätten är ej tillämplig för företag.

Vill konsument utöva ångerrätt rekommenderas denne att kontakta Everöds RC Hobby på telefon 0417-313 38, e-post till order@everodrc.se  och uppge order- eller fakturanummer för att få en förbetald fraktsedel med tilldelat returnummer för retur av varan. Syftet med returnumret är att underlätta identifiering och administrering av återköpet.

Garanti
Garantier på varan lämnas av respektive tillverkare, Everöds RC Hobby lämnar inga ytterligare garantier utöver den av tillverkaren specificerade.

Risken för varan
Risken för varan går över på köparen när varan avlämnats till transportör. Vid köp gjort av konsument går risken över på köparen först när varan överlämnats av transportör.

Reklamation
För att åberopa att vara är felaktig (ang. transportskada, se nedan) skall företagskund reklamera till Everöds RC Hobby omgående, dock senast 30 dagar från fakturadatum samt på visst sätt returnera varan. Konsument (privatperson) har att reklamera fel inom skälig tid efter det att felet upptäcktes.

Företagskund skall ankomstkontrollera allt gods för att verifiera att vara är felfri. Inkommer reklamation efter 30 dagar förbehåller sig Everöds RC Hobby rätten att i förhållande till företagskund avgöra om felet skall avhjälpas. I förhållande till konsument (privatperson) avhjälper Everöds RC Hobby på egen bekostnad felet om det kan ske utan oskälig kostnad eller olägenhet för Everöds RC Hobby. I övrigt hänvisas till konsumentköplagens bestämmelser. Se även nedan angående ansvar för fel.

Vid reklamation skall kund kontakta Everöds RC Hobbys kundservice på telefon 0417-313 38, via e-post till order@everodrc.se  och uppge order och fakturanummer samt orsak till reklamationen för att få ett returnummer. Observera att erhållande av returnummer ej är att likställa med godkänd reklamation. Returnumret är för företagskunder giltigt under 14 dagar under vilken tid varan skall ha kommit Everöds RC Hobby till handa. Konsument (privatperson) bör använda den av Everöds RC Hobby utsända förbetalda fraktsedeln för retur av varan. Varan bör sändas in inom 14 dagar från mottagande av fraktsedel. Vid retur av varan skall returfrakten till Everöds RC Hobby vara betald samt ordersedel, faktura och uppgift om giltigt returnummer jämte en redogörelse av felet, företrädesvis en detaljerad sådan, medfölja varan. Är frakten ej betald eller saknas någon handling återsänds varan till kunden. Returer skall återsändas i originalförpackning samt väl förpackade i av posten godkänt emballage (ex vis brun wellpappkartong). Eventuella transportskador till följd av bristfällig emballering debiteras kund. Everöds RC Hobby förbehåller sig rätt till produktkontroll av varan samt debitering av testavgift om 250 kr jämte moms om varan ej skulle vara felaktig och reklamationen ej accepteras.

Transportskada skall på ankomstdagen av leveransen anmälas till Posten Företagspaket via telefon 020-340 340 och till Everöds RC Hobby på telefon 0417-313 38, via e-post till order@everodrc.se.

Ansvar för fel i förhållande till näringsidkare
Föreligger fel som Everöds RC Hobby ansvarar för, åtar sig Everöds RC Hobby att, efter eget val avhjälpa felet genom reparation eller omleverans eller återbetala köpeskillingen. Everöds RC Hobby äger rätt att hänvisa kund direkt till respektive tillverkare eller till av denne anvisad serviceverkstad för felets åtgärdande. Ytterligare rättigheter för kund kan följa av respektive tillverkares egna till slutkund riktade garantier.
Everöds RC Hobbys ansvar till följd av fel i vara är begränsat till vad som anges i dessa allmänna försäljningsvillkor. Everöds RC Hobby bär således inget direkt eller indirekt ansvar för t ex - men ej begränsat till – inkompatibilitet, leveransförseningar, skadebringande egenskaper i varorna, produktansvar, utebliven vinst, driftsavbrott, förlust av lagrad information, merarbete eller annan ekonomisk skada. Observera att support och felanmälan kan vara på engelska för vissa tillverkare, i vissa fall kan felanmälan endast ske via e-post eller hemsida.

Ansvar för fel i förhållande till konsument (privatperson)
Vid försäljning till konsument (privatperson) gäller följande enligt konsumentköplagen. Everöds RC Hobby kan vid köp gjort av konsument avhjälpa felet eller företa omleverans om det kan ske utan oskälig kostnad eller olägenhet för Everöds RC Hobby. Everöds RC Hobby har vidare alltid rätt att på egen bekostnad avhjälpa felet eller företa omleverans. Under vissa förutsättningar har konsument möjlighet att erhålla ersättning för skada. I övrigt hänvisas till konsumentköplagens bestämmelser.

Teknisk support
För teknisk support - användarstöd - allmänt eller vid fel i vara, har Everöds RC Hobby rätt att hänvisa kunden till respektive produkttillverkare samt, i förekommande fall, till tredjepartföretags betalsupport. Observera att supporten kan vara på engelska för vissa tillverkare, i vissa fall ges support endast via e-post och hemsidor.

Särskilda villkor för programvaror
Vid köp av programvara erhåller kund inte någon annan rätt till denna än vad som följer av de särskilda villkor/licensavtal som finns förpackade tillsammans med respektive programvara.

Övrigt
Fakta- och prisuppgifter lämnas med reservation för tryckfel, leverantörers prishöjningar, ev. oriktigt angivna tekniska specifikationer m.m. samt för slutförsäljning.

Alla namn, beteckningar mm som förekommer på Everöds RC Hobbys hemsida är i förekommande fall registrerade varumärken.

De uppgifter som lämnas härigenom utgör och manifesterar inte någon utfästelse om användbarhet, lämplighet, garanti mm annat än där så är direkt angivet.

Everöds RC Hobby förbehåller sig rätten till ändring av samtlig information, inklusive, men ej begränsat till priser, tekniska specifikationer och produkterbjudanden utan föregående avisering.

Härigenom publicerade fakta- och prisuppgifter, dokument, grafik mm kan innehålla tekniska och/eller grafiska och typografiska fel. Everöds RC Hobby friskriver sig från allt ansvar vad gäller varje sådan information såväl som annan refererad information och/eller dokument inom eller länkad till denna publikation.

Länkar till tredje parts webplatser
Länkar i denna publikation möjliggör att också lämna denna server. De länkade webbplatserna kontrolleras inte av Everöds RC Hobby och Everöds RC Hobby bär därför inget som helst ansvar för innehållet i sådana webbplatser eller innehållet i länkarna i sådana webbplatser. Everöds RC Hobby tillhandahåller endast dessa länkar för att underlätta finnandet av webbplatser och innefattandet av en länk innebär inget godkännande från Everöds RC Hobby av aktuell webbplats.